Eureka

Per una part tenim documentat un Joan Martines a Meliana que tot i mancant un estudi en profunditat del llibres parroquials d’este poble, apareix com a francés en un llistat de represaliats de 1677. És contemporani del nostre Vicent Martines, que va morir també per la dècada dels 70. Tant un com l’altre apareixen en la història valenciana en l’any 1646 i en un territori molt reduït; l’un, Vicent com a estatger d’una alqueria d’Alboraya, i l’altre, Joan, com a propietari a Meliana.
Hi havia molta probabilitat que foren germans: tots dos s’establixen en unes terres properes, a pocs metres de distància. Amb el mateix cognom i en uns pobles en els quals no existia prèviament. Més avant Vicent encara s’costa més i compra terres a Massamarda (Almàssera) I junt al terme de Meliana.
Ara reforce la teoria i aporte proba documental de que seria una familia, la nostra, vinguda del regne de França. Al 1655 un altre Martines
(impossible tanta casualitat) es casa a Alboraya amb una dona d’Almàssera. És tracta de Blas Martines, fill de Raymond Martines i, amb moltíssima sort, hen trobat la inscripció del matrimoni; més avall tenim la transcripció provisional. El que més ens interessa és el lloc de procedència: la ciutat de Tolosa (Toulouse). Hem tancat un cercle, ara caldrà investigar als llibres dels arxius de Tolosa.

En 9 de octubre 1655 yo mossen Manuel Riba P.(prevere) desposi per paraules ab tes(testes) i de presunt a Blas Martines llaurador natural de la siutad de Tolosa regne de Fransia fill de Raymond Martines, i de Maria Clara (poss. Clarà) conjuges, de una, i a Maria Bonafont donsella natural del lloch de Almasera i habitadora de Alboraya filla de Pere Bonafont i de Fransisca Panac de altra despres dels tres amonestils, en la yglesia de sent Joan del mercat de la siutad de Valencia,……, i en lo lloch de a……. la parroquia de Alboraya … no averse descubert impediment algu ab llisencia del P. ofisial i canonche pca…… en 16 de setembre 1655 les doni les benedisions nupsials…….
Testes
Antoni Miralles, Josep Bellver
Juan Bautista Morli? …. cavaller, Josep Andreu
Antoni Vila…

One Reply to “Eureka”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *